Technika ABC

| A |

a-hodnota
Opisuje tesnosť špáry okna a udáva koľko metrov kubických vzduchu (m3) prenikne oknom za hodinu (h) na bežný meter (m) špáry pri tlakovom rozdieli 1 pascal. Predpokladom je teplota vzduchu 0°C a normálny tlak 1013 mbar (millibar). Čím je menšia a-hodnota, tým menej vzduchu uniká cez špáry.

| G |

g-hodnota
Celkový stupeň priepustnosti je udávaný v percentách a udáva, koľko slnečného žiarenia prenikne cez materiál v rozsahu vlnových dĺžok 300-2500 nm (nanometer). Táto hodnota je relevantná iba u skiel, pretože sa používa na výpočet ziskov slnečnej energie. Čím je hodnota vyššia, tým viac energie vojde cez okno do vnútra a tým prispieva k ohriatiu interiéru. Primerane k tomu majú protislnečné sklá nízku g-hodnotu.

| K |

kWh/m2a
Táto jednotka udáva ročnú spotrebu energie, v závislosti od vonkajšej plochy domu (v m2) – a je potrebná ako pre potrebu tepla na kúrenie, tak aj pre primárnu potrebu energie (kúrenie, teplá voda, elektrina pre domácnosť atď.).

| N |

n50-hodnota
 n50-hodnota udáva vzduchotesnosť budovy - dáva informáciu o kvalite prevedenia tzv. vzduchotesnej úrovne. Dosadením odmeraného prúdenia vzduchu za hodinu v pomere k vykurovanému objektu, získame n50-hodnotu. Teda udáva, koľkokrát za hodinu sa vymení celkový objem vzduchu v dome pri rozdielu tlaku pri 50 Pascal (Pa).

pasívnych domoch musí n50-hodnota ležať pod 0,6 , to znamená, že v priebehu hodiny smie maximálne 60 % objemu budovy uniknúť príp.vniknúť cez stavebné netesnosti (n50 < 0,6 h-1). Pre porovnanie je n50-hodnota u starých, nerenovovaných  domoch často väčšia ako 10.

| S |

Zvuková izolácia
Pôsobenie zvuku je nepríjemné a pri určitej intenzite a dĺžke môže negatívne pôsobiť na ľudský organizmus. Vnímanie hluku závisí od vlnovej dĺžky, ktoré sú zachytené ľudským uchom a ďalej prenášané do mozgu.

Zvuková izolácia okna sa meria v decibeloch (dB). Čím vyššia je číselná hodnota, tým lepšia je zvuková izolácia. Zvuková izolácia dáva, aké množstvo hluku prejde oknom z pôvodného množstva hluku. Prestup pri izolácii 10 dB bude 1/10, pri 20 dB 1/100, pri 30 dB 1/1000 atď. z pôvodného zvuku. Človek vníma zníženie o 10 dB ako zníženie zvuku o polovicu. Zvuková izolácia okna je závislá od materiálu rámu, izolačného skla, tesnosti okna a stavebného pripojenia.

| U |


Koeficient prestupu tepla

U-hodnota
U-hodnota udáva, koľko tepla prestúpi cez stavebnú konštrukciu (vo wattoch) na štvorcový meter plochy pri teplotnom rozdieli stupňa Kelvin (W/m2K). Čím je U-hodnota menšia, tým sú nižšie tepelné a energetické straty - stavebná konštrukcia je dobre zateplená.

Koeficient prestupu tepla je rozdielny pri:

  • Ug hodnota tepelnej izolácie pre zasklenie
  • Uf hodnota tepelnej izolácie rámu okna
  • Uw hodnota tepelnej izolácie okna - je vypočítaná zo všetkých častí okna – Ug a Uf ako aj Ψ (PSI)

| W |

Tepelná izolácia
Keďže cez okná strácame v dome približne 25 % energie, tepelná izolácia okien je veľmi dôležitá. Prechod energie cez okná spočíva nielen v tepelných stratách - ale vzhľadom na transparentnosť skla energiu aj získavame. Pri správnom umiestnení okenných plôch (veľké okná smerujúce na juh) môžeme ovplyvniť energetickú bilanciu domu, aby sa znížili náklady na kúrenie.

Tepelná izolácia okien je závislá od materiálu rámu, izolačného skla a tesnosti okien. Parametrom izolačných vlastností okna je U-hodnota. Čím je táto hodnota menšia, tým lepšie sú tepelnoizolačné vlastnosti okna. Prídavnými zariadeniami, ako sú rolety a okenice, je možné U-hodnotu zlepšiť.

Cez okná môže v dome unikať cca 25% energie. S Internorm oknami pre nízkoenergetické a pasívne domy môžete tomuto zabrániť.

Okná sú dôležitým faktory, ktoré podstatne ovplyvňujú pocit pohody a energetickú bilanciu v dome -  ako napríklad inovatívne Internorm okná pre pasívne domy. 

| Ψ |

Ψ (PSI)-hodnota 
Koeficient prestupu tepla pre oblasť okrajovej časti izolačného skla. Udáva sa v W/mK, čím je tepelná vodivosť nižšia, tým sú  tepelné izolačné vlastnosti lepšie.